Město České Budějovice a jeho okolí z pohledu statistiky

Studie Město České Budějovice v číslech 2022 poskytuje ucelený obraz o krajském městě a jeho bezprostředním okolí z pohledu statistiky, a to především formou přehledných tabulek a grafů.

Ve dvanácti kapitolách jsou zahrnuty údaje a data, která mapují historii města, územní strukturu, obyvatelstvo, sociálně-ekonomické prostředí, volební výsledky a také pohled na České Budějovice jako sídlo územně správního obvodu. Část podkladů je čerpána z dat Sčítání lidu, domů a bytů 2012. Ve většině oblastí je však vývoj zachycen v delší časové řadě až do roku 2021, v kapitole Volby do zastupitelstva města jsou zveřejněny výsledky posledních komunálních voleb ze září 2022. Spolu s informacemi z dalších, především statistických zdrojů, se tak podařilo soustředit data o krajském městě v jednom materiálu.

Studie přináší řadu zajímavých informací. Uživatelé se dozvědí, že počet obyvatel města se v průběhu 20. století zvýšil více než dvojnásobně, a že českobudějovickou ulicí s největším počtem bydlících obyvatel je ulice Václava Volfa, kde bylo v roce 2012 sečteno více než 3 tisíce osob.

Hlavním cílem projektu je naplnit požadavky všech typů uživatelů na informace v podrobném územním členění. Studie umožňuje sledovat dlouhodobé trendy ve vývoji krajského města a je průběžně aktualizována.

Město České Budějovice v číslech:

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY:

OBYVATELSTVO
Údaje o počtu obyvatel a struktuře obyvatelstva z různých hledisek v nejpodrobnějším územním členění (až do základních sídelních jednotek) se získávají zhruba v desetiletých intervalech při sčítání lidu, domů
a bytů. Na jeho výsledky pak každoročně navazují bilance, které vycházejí z hlášení o narození, úmrtí nebo
stěhování. Tyto bilance jsou zpracovávány vždy až do úrovně obcí, a to v územně správním členění
platném k 1. lednu příslušného roku.

Publikovaná data se zásadně týkají obyvatel, kteří jsou na města kraje hlášeni k trvalému (cizinci
dlouhodobému) pobytu, a to bez ohledu na státní příslušnost. Výjimkou jsou údaje o obyvatelstvu a jeho
struktuře ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které byly v souladu s metodikou Evropské unie zpracovány
také podle místa obvyklého pobytu (v příslušné tabulce je tato skutečnost vždy uvedena).
V časové řadě jsou všechny demografické údaje, stejně jako údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, přepočteny na územně správní strukturu města i metodiku posledního publikovaného roku, takže jsou plně srovnatelné.

Jedná se o údaje definitivní, které se od údajů dříve publikovaných jako předběžné mohou mírně lišit.
Relativní údaje jsou propočítány na střední stav obyvatelstva v příslušném roce (stav k 1.7.). Publikované
hrubé míry jednotlivých demografických veličin (porodnost, úmrtnost, apod.) jsou ovlivněny mimo jiné
i věkovou strukturou obyvatelstva města.

DOMÁCNOSTI
Počet a strukturu domácností ve městě České Budějovice je možno zjistit pouze při sčítání lidu. Proto
využíváme data zjištěná k 26. březnu 2011. Srovnatelnost dat ze sčítání 2011 s předchozími sčítáními je
však bohužel omezená, protože vzhledem k systému sčítání nebylo možno zpracovat údaje o tzv.
„cenzových domácnostech“.

DOMY, BYTY
Podrobné údaje o domovním a bytovém fondu zjišťuje Český statistický úřad pouze při sčítání lidu, domů
a bytů. Kromě dat uvedených v příslušných tabulkách disponuje ČSÚ řadou dalších specializovaných
pohledů na strukturu domovního a bytového fondu ve městě. Aktuální údaje však z této oblasti nejsou
v potřebném členění k dispozici,

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
Údaje o počtu zaměstnaných i strukturu zaměstnanosti podle odvětví lze v tomto územním detailu získat
pouze při sčítání lidu, domů a bytů, kdy jsou zjišťována zaměstnání obyvatel města. Při propočtu
zaměstnanosti ve městě je nutno vzít v úvahu též osoby do města za prací dojíždějící a naopak z města
vyjíždějící. Při sčítání lidu 2011 však část obyvatel konkrétní místo svého pracoviště neuvedla. Proto
zveřejněný odhad počtu zaměstnaných ve městě a jejich struktury podle odvětví je nutno brát pouze jako
orientační.

Počet nezaměstnaných byl převzat z evidence Úřadu práce v Českých Budějovicích (prostřednictvím
datové báze Ministerstva práce a sociálních věcí). Rozhodujícím kritériem pro výběr z celkového souboru
byl u žadatele o zprostředkování vhodného zaměstnání trvalý (nebo dlouhodobý) pobyt na území města
Českých Budějovic.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Statistické zjišťování nepodává žádné spolehlivé údaje o výsledcích činnosti ekonomických subjektů, které
působí na území města. Systém výběrových zjišťování je nastaven a orientován tak, aby poskytoval
relevantní údaje za větší územní celky (republiku, kraje). Jedinými dostupnými údaji jsou data o počtu
subjektů, které jsou evidovány v Registru ekonomických subjektů (RES) a jejich zjištěné aktivitě či
neaktivitě. Jedná se o subjekty se sídlem na území města (včetně jejich provozoven mimo město). V tomto
registru naopak nejsou závody, provozovny nebo odloučená pracoviště podniků, které své sídlo ve městě
nemají.

Data organizační statistiky vycházejí z informací shromažďovaných orgány státní statistiky v RES.
Obsahuje informace o právnických či fyzických osobách, které se zaregistrovaly podle platných právních
předpisů u obchodního soudu, na živnostenském úřadu, živnostenských referátech městských a obecních
úřadů a u orgánů státní statistiky.

ŠKOLSTVÍ
Školský systém České republiky zahrnuje školy mateřské, základní, gymnázia, střední odborné školy, vyšší
odborné a vysoké školy bez ohledu na zřizovatele (stát, soukromá osoba, církev). Údaje za všechny typy
škol jsou zjišťovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

ZDRAVOTNICTVÍ
Veškeré údaje o zdravotnických zařízeních zjišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, který vede
registr sítě zdravotnických zařízení.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Údaje byly převzaty z datových zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

CESTOVNÍ RUCH
Údaje o ubytovacích zařízeních a cestovním ruchu byly získány na základě Dotazníku o hostech
v ubytovacích zařízeních, za využití registru ubytovacích zařízení, který vede ČSÚ.. Od roku 2000 jsou
zjišťovány údaje o kapacitě a počtu ubytovaných pouze v hromadných ubytovacích zařízeních.
Za hromadné ubytovací zařízení je považováno zařízení, které má nejméně 5 pokojů a zároveň 10 lůžek
sloužících pro potřeby cestovního ruchu (nikoliv např. pro ubytování zaměstnanců).

Přehled vybraných ubytovacích zařízení byl zpracován z různých propagačních materiálů, které vydávají
jednak samotná ubytovací zařízení nebo Magistrát města na podporu cestovního ruchu

Zdroj: ČSÚ

, ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments