Odpadové hospodářství města Prachatice v roce 2023

Odpadové hospodářství města Prachatice v roce 2023

Občané města Prachatice a městských osad v roce 2023 vyprodukovali celkem 4380 tun odpadů (o 406 t méně než v roce 2022):
  • 1620,6 tun směsného komunálního odpadu (dále „SKO“), tj. 153 kg na 1 obyvatele
  • 164 tun barevného a čirého skla, 186 tun plastů včetně nápojových kartonů, 293 tun papíru, tj. 60,73 kg na 1 obyvatele
  • 8,4 tun kovových obalů do šedých kontejnerů
  • 30 tun železa a 95 tun vyřazeného elektrozařízení odevzdali do sběrného dvora
  • 11,6 tun drobných elektroodpadů a malých baterií do červených kontejnerů
  • 2,3 tuny upotřebených potravinářských olejů do zelených popelnic
  • 73 tun starého textilu obuvi a hraček do oranžových a bílých kontejnerů
  • 954 tun bioodpadů bylo předáno ke zpracování do kompostárny
  • 17 tun nebezpečných odpadů a 323 tun stavebních odpadů do sběrného dvora

Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy) obdrželo město od společnosti EKO-KOM a.s. finanční příspěvek ve výši 2 901 846,- Kč. Celkový příjem z prodeje druhotných surovin, včetně odměny za zpětný odběr odevzdaných elektrozařízení do sběrného dvora činil 201 833,- Kč. Zároveň město zaplatilo 360 597,- Kč za předání tříděného plastu k dalšímu zpracování.

Ve městě a městských osadách je celkem 75 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 369 ks kontejnerů (113 na papír, 124 na plasty, 30 na kovové obaly, 55 na barevné sklo a 47 na bílé sklo). Současně ve městě funguje doplňkový sběr plastů do pytlů v centru města a nádobový sběr papíru a plastu „od prahu domu“ v zástavbě rodinných domů a osadách.  Během roku 2023 bylo sebráno celkem 1 818 pytlů, ve kterých bylo 4,33 tun plastového odpadu včetně nápojových kartonů. Do nádob na tříděný odpad „od prahu domu“ občané odvzdali 26,81 tun papíru a 18,11 tun plastů. Pro uliční odpad v centru města fungují inteligentní odpadkové koše na papír a plast. V roce 2023 bylo do „chytrých“ košů odloženo 1,36 tun plastu a 2,66 tun papíru. Od září 2015 je městem zavedeno třídění bioodpadu, momentálně je ve městě a osadách umístěno 849 nádob na bioodpad a v roce 2023 do nich občané uložili 485,5 t bioodpadů. Veškeré informace týkající se sběru tříděných odpadů jsou dostupné na webových stránkách města www.prachatice.eu., včetně interaktivní mapy všech sběrných míst, informace jsou pravidelně aktualizovány.

Od roku 2003 se ve městě postupně budují nové plochy a přístřešky na kontejnery. V roce 2023 byl postaven dřevěný přístřešek včetně zpevněné plochy v Osekách za 69 703,- Kč a dále byla z důvodu havarijního stavu nově postavena zpevněná plocha pro kontejnerového stání v Podolí za 85 643,- Kč. Ani v roce 2023 nebylo opomenuto na osvětu. Stále probíhá distribuce tašek na třídění odpadů, lze si je zdarma vyzvednout na odboru životního prostředí. Po roční odmlce vydal odbor životního prostředí stolní čtrnáctidenní Odpadový kalendář na rok 2024 v nákladu 3000 ks v ceně 275 tis. Kč, který obsahuje aktuální informace ke třídění opadů ve městě – co do které nádoby patří a nepatří, harmonogram svozu odpadů, důležité kontakty a na 26 fotografiích ukazuje systém odpadového hospodářství v našem městě.

Od 1.1.2022 platí Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy výše poplatku činí stále 500,- Kč/osobu/rok. V roce 2023 se od občanů města vybralo celkem 5 083 860,- Kč.

Město Prachatice uhradilo v roce 2023 za systém nakládání s odpady celkem 23,7 mil. Kč. Poplatky od občanů a další příjmy z odpadového hospodářství činily celkem 11,3 mil. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že město systém odpadového hospodářství dotovalo částkou 12,4 mil. Kč. Celkové náklady na provoz systému odpadového hospodářství vzrostly oproti roku 2022 o 2,8 mil. Kč.

Zdroj a foto: Město Prachatice

, , , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments