Školství v Jihočeském kraji ve školním roce 2023/2024

Školství v Jihočeském kraji ve školním roce 2023/2024.

Ve školním roce 2023/2024 se v Jihočeském kraji dle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyučuje na 334 mateřských školách, 271 základních školách, 89 středních školách, 14 vyšších odborných školách a 4 vysokých školách. Počet dětí navštěvujících mateřské školy se meziročně snížil o 1,4 %, také v základních školách žáků mírně ubylo (–0,8 %). Na středních školách se počet studujících zvýšil o 3,7 %.

V Jihočeském kraji ve školním roce 2023/2024 poskytuje předškolní péči celkem 334 mateř­ských škol, tedy o jedno zařízení více než v předchozím roce. Mateřské školy navštěvuje v uvedeném školním roce 23 216 dětí, které byly rozděleny do 1 075 tříd. V porovnání s minu­lým rokem ubylo 320 dětí, ale přibylo 5 tříd. V průměru připadá na jednu třídu 21,6 dítěte. Mezi dětmi mírně převažují chlapci (51,7 %).Téměř 11 % dětí, které navštěvují mateřské školy v kraji, bylo v době nástupu do mateřské školky méně než 3 roky. Šestiletých a starších dětí bylo v mateřských školách v kraji 6,7 %. Mateřské školy navštěvuje v tomto školním roce celkem 639 dětí se zdravotním postižením.

Nejvíce mateřských škol v kraji zřizují obce (302 školek). Jihočeský kraj spravuje 6 mateřských škol, 21 školek je privátních a 4 zařízení patří církvi. Jedna mateřská škola je pod správou MŠMT. Počet učitelů pracujících v jihočeských školkách se každoročně zvyšuje. Ve sledova­ném roce vyučuje 2 170 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané), z tohoto počtu převažují z 99,3 % ženy. Na 1 učitele připadá ve školním roce 2023/2024 průměrně celkem 10,7 dítěte.

K zápisu bylo přihlášeno 9 001 dětí a zapsáno bylo 6 548 dětí. Celkem 1 417 žádostí o zápis k předškolnímu vzdělávání bylo zamítnuto.

Základní vzdělání v Jihočeském kraji ve školním roce 2023/2024 poskytuje celkem 271 škol s 3 189 třídami, ve kterých se vyučuje 60 138 žáků. Z tohoto počtu navštěvuje první stupeň 34 429 žáků a 25 709 žáků se vzdělává na druhém stupni. Meziročně se zvýšil počet tříd (+31), ale počet žáků se snížil (–472), a to zejména na 2. stupni.

Do prvního ročníku nastoupilo ve sledovaném roce 6 950 žáků. Povinnou školní docházku na základní škole ukončilo ve školním roce 2022/23 celkem 6 559 žáků.Celkem 286 žáků musí opakovat některý ročník školní docházky. Do základních škol v kraji dochází 6 414 žáků se zdravotním postižením.

Na základních školách v kraji vyučuje ve školním roce 2023/2024 celkem 4 510 učitelů. Podíl vyučujících mužů je v porovnání s mateřskými školami vyšší (16,5 % z celkového počtu učitelů), přesto výrazně převažují ženy. Na jednu třídu připadá ve sledovaném školním roce v průměru 18,9 žáků a na 1 vyučujícího 13,3 žáků.

Nejčastějším zřizovatelem základních škol v Jihočeském kraji jsou obce (224 škol), 20 škol spravuje kraj, 21 jich je soukromých a 4 základní školy jsou církevní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starosti 2 základní školy v kraji.

Ve školním roce 2022/2023 se zúčastnilo plaveckých kurzů 16 774 žáků jihočeských základních škol, na lyžařských kurzech bylo 6 621 žáků a na zotavovacím pobytu bylo celkem 1 856 žáků.

Ve sledovaném školním roce je v provozu v Jihočeském kraji 264 školních družin, ve kterých je zapsáno 22 190 dětí. Mezi žáky, kteří dochází do školní družiny, převažují z 97,7 % žáci 1. stupně ZŠ.

Středoškolské vzdělání zajišťuje v kraji celkem 89 škol s 1 314 třídami, které navštěvuje 30 440 žáků. Naprostá většina žáků se vzdělává v rámci denního studia (98,1 %). Středoškol­ské vzdělávání poskytuje 2 873 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), z toho více než 59 % jsou ženy.

Dle údajů MŠMT je v Jihočeském kraji 23 gymnázií, 67 středních škol, které nabízí odborné vzdělání a 20 škol zajišťuje obory nástavbového studia. Gymnázia navštěvuje celkem 8 141 studentů, obory odborného vzdělání si zvolilo celkem 21 183 studentů a obory nástavbového studia si vybralo 1 116 studentů.

V Jihočeském kraji je 1 konzervatoř, která nabízí úplné středoškolské vzdělání s maturitou a absolutorium vyšší odborné školy. Ve školním roce 2023/24 ji navštěvuje 155 žáků. Výuku zde zajišťuje celkem 49 učitelů. V roce 2022/2023 úspěšně dokončilo studium 26 žáků.

V kraji působí ve sledovaném školním roce 41 základních uměleckých škol, které mají 70 poboček. Tyto školy nabízejí vzdělání v různých oblastech umění 14 965 žákům, z tohoto počtu je to 68,2 % dívek. Hudební obor navštěvuje téměř 70 % žáků, více než 20 % rozvíjí svůj talent ve výtvarném oboru, téměř 6 % v tanečním oboru a necelá 4 % se věnuje literárně-dramatickému oboru.

Ve školním roce 2023/2024 jena území Jihočeského kraje 7 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, které nabízí 182 kurzů. V tomto školním roce se zde vzdělává celkem 1 878 žáků. Nejvyšší podíl žáků navštěvuje speciální kurzy (72,5 %). Státní jazykovou zkoušku složilo ve školním roce 2022/23 celkem 11 žáků a své studium úspěšně dokončilo 797 cizinců, kteří vykonali zkoušku z českého jazyka.

Vyšší odborné vzdělání poskytuje na jihu Čech 14 škol s 34 studijními skupinami denního studia, ve kterých vyučuje 52 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané). V roce 2023/24 studuje na vyšších odborných školách 795 studentů, denní formu vzdělávání si pro své studium zvolilo 58,7 % studentů.

V akademickém roce 2023 navštěvovali studenti v Jihočeském kraji 4 vysoké školy, z toho byly 2 veřejné a 2 soukromé. Na těchto školách studovalo celkem 13 174 studentů, z nichž naprostá většina měla státní občanství České republiky (90,8 %). Mezi studenty převažovaly ženy, které se na celkovém počtu studujících se státním občanstvím ČR podílely 68,2 %. V roce 2023 úspěšně ukončilo studium 2 656 absolventů. Téměř 80 % studentů se státním občanstvím ČR studovalo v bakalářském programu a 29 % si zvolilo studijní program magisterský navazu­jící. V doktor­ském programu pokračovalo 575 studentů. Prezenční formu studia navštěvovalo 9 769 studen­tů a 3 459 osob studovalo formou distanční a případně kombinovanou výukou.

Studujících s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji bylo v roce 2023 celkem 16 187 a podíl studentů s trvalým bydlištěm v kraji, kteří mají státní občanství ČR, činil 99,1 %. Z tohoto počtu si pro své studium zvolilo 65,4 % studentů bakalářský a 22,0 % studentů magisterský navazující studijní program. Absolventů, kteří trvale bydleli na území kraje, a kteří měli státní občanství ČR a úspěšně zakončili studium, bylo v roce 2023 celkem 3 442.

Další údaje:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments