Upozornění Finanční správy k dani z nemovitých věcí od roku 2024, daně, bydlení

Upozornění Finanční správy k dani z nemovitých věcí od roku 2024 – Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání

Kdy musíte podat daňové přiznání:

1 Stavební pozemek


Získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova?
Pokud ano, vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.
 

2 Zpevněná plocha

Týká se pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, na němž je zpevněná plocha. Jste např. zemědělec a máte zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě? Máte pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha zařazen v obchodním majetku?
Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání – a část pozemku, na které se nachází zpevněná plocha, zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.
Podnikateli, který vlastní pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku, a tento pozemek včetně zpevněné plochy pozemku má zařazen v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů, nově vzniká povinnost podat daňové přiznání. Důvodem je, že dochází ke změně definice zpevněné plochy pozemku.
 

3 Garáž

Zkontrolujte si, jak máte v katastru nemovitostí evidovanou garáž.
Pokud vlastníte objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž, tak si, prosím, zkontrolujte, zda jej také přiznáváte jako garáž (L) v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud ne, musíte podat daňové přiznání a uvést ji jako garáž (L). Nově totiž garáž nelze zdaňovat podle způsobu faktického užívání, nelze ji tedy nadále přiznávat například jako sklad ovoce, tj. jako příslušenství k obytnému domu (I), ale je nutné řídit se tím, jak je zapsaná v katastru nemovitostí. Toto platí i opačně. Pokud vlastníte garáž, která ale není takto uvedena v katastru nemovitostí, tak si, prosím, zkontrolujte, zda ji přiznáváte jako ostatní zdanitelnou stavbu (P). Pokud ne, musíte podat daňové přiznání. Takovou stavbu nelze již přiznávat jako garáž, když není v katastru uvedena jako garáž. U garáží neevidovaných v katastru nemovitostí se nic nemění.
 

4 Uživatel pozemku, který vlastní Státní pozemkový úřad


Užíváte pozemek, který je v majetku SPÚ, a nemáte s tímto úřadem uzavřenu nájemní nebo pachtovní smlouvu?
Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívaný pozemek. Uživatel pozemku ve vlastnictví ČR, ke kterému má právo hospodaření Státní pozemkový úřad, užívající pozemek například na základě dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, má nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat daň z tohoto pozemku.
 

5 Uživatel nemovité věci, kterou vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku ÚZSVM, tj. máte s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy?
Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívanou nemovitou věc. Uživatel pozemku, budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), které vlastní ÚZSMV, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí.
 

6 Uživatel budovy nebo jednotky, jejíž vlastník není znám


Užíváte stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám?
Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat tuto stavbu nebo jednotku. Uživatel budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), jejíž vlastník není znám, tj. v katastru nemovitostí není vlastník uveden nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně ze staveb a jednotek.
 

7 Pronájem místnosti v obytném domě nebo v jednotce

Pronajímáte v obytném domě místnost např. turistům a zároveň poskytujete v souvislosti s tím další služby (např. úklid, vynášení odpadků, praní a převlékání lůžkovin, snídaně apod.)?
Pokud ano, tak máte povinnost podat daňové přiznání a za tuto místnost musíte uplatnit zvýšení daně. Obdobně musí postupovat i poplatník, který přiznává jednotku pro bydlení, v níž je místnost využívaná k podnikání v oboru ubytování, tzn. místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby.
 

8 Lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“


Vlastníte pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“?
Potom jste nově povinni podat daňové přiznání a přiznat daň bez nároku na osvobození. Nově lze nárok na osvobození přiznat pouze lesním pozemkům, tzn. pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí v druhu lesní pozemek, na kterých se nacházejí imisní lesy „A a B“.
 

9 Osvobození zařízení služby péče o dítě v dětské skupině


Vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina?
Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.
 

10 Osvobození pozemků v národním parku v zóně přírodě blízké

Vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké? Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nově se osvobození vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

Kdy nemusíte podat daňové přiznání, správce daně zohlední změny sám:

1 Zvýšení sazeb daně


Sazby daně z pozemků, staveb a jednotek se zvedají o 80 %. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám přepočítá daň novými sazbami a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

2 Změna koeficientů dle nově vydané obecně závazné vyhlášky


Obec může stanovit nebo změnit koeficienty pro výpočet daně. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám přepočítá daň novými koeficienty a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

3 Rybníky k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb nejsou předmětem daně

Rybník k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb není od roku 2024 předmětem daně. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad vyjme rybníky z vyměření na rok 2024 a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

4 Nová sazba daně u ostatních nevyužitelných ploch


Pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň, mají novou nižší sazbu daně 0,08 Kč za 1 m2. V daňovém přiznání se budou nově uvádět pod předmětem daně „W“. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 převede pozemky pod novou sazbu daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

5 Nové označení jiných ostatních ploch


Pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako jiná plocha, se v daňovém přiznání budou nově uvádět pod předmětem daně „Q“. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 převede pozemky pod nové označení daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

6 Budovy pro rodinnou rekreaci vč. příslušenství


Budovy pro rekreaci a budovy tvořící jejich příslušenství se budou zdaňovat podle toho, jak jsou zapsány v katastru nemovitostí. Pokud máte v katastru nemovitostí zapsánu budovu pro rekreaci, ale v daňovém přiznání byla uvedena jinak, například jako obytný dům (H), protože jste v této budově přihlášeni k trvalému pobytu, proběhne změna sazby daně na budovu pro rodinnou rekreaci (J). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení. Pokud vlastníte rodinný dům a užíváte ho pro rekreaci nebo vlastníte stavbu neevidovanou v katastru nemovitostí a užíváte ji k rekreaci, tak se nic nemění.
 

7 Příslušenství k budovám pro rodinnou rekreaci (souvislost s bodem 6.)


Obdobně jako u budov pro rodinnou rekreaci dochází ke změně sazby daně i u budov tvořící doplňkovou funkci k budovám pro rekreaci. Pokud máte v katastru nemovitostí zapsánu budovu pro rekreaci, a dále vlastníte budovu tvořící příslušenství k této budově, ale v daňovém přiznání jste je uváděli jinak, například jako obytný dům (H) a příslušenství k obytnému domu (I), dojde ke změně sazby daně na budovu pro rodinnou rekreaci (J) a na budovu tvořící příslušenství k této budově (K). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

8 Budovy pro rodinnou rekreaci – nastavení formálního stavu zdanění dle zápisu v katastru nemovitostí (souvislost s bodem 6., změna na předmět daně „P“)


Pokud máte v katastru nemovitostí zapsanou stavbu jinak než budova pro rekreaci nebo rodinný dům, např. jako jinou stavbu, ale v daňovém přiznání jste ji uváděli jako budovu pro rekreaci (J), proběhne změna sazby daně na ostatní zdanitelnou stavbu (P). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

9 Skládky odpadu a odpadové hospodářství

Zrušením většiny bodů osvobození vztahující se k nakládání s odpady dojde ke zdanění dosud osvobozovaných pozemků a staveb sloužících výlučně odpadovému hospodářství. Pokud jste si osvobozovali pozemky, stavby nebo jednotky z titulu toho, že slouží odpadovému hospodářství, zaniká Vám osvobození. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 ukončí osvobození a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
 

10 Zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci

Mění se minimální výše celkové daně za spoluvlastnický podíl. Pokud jste dosud platili z důvodu přiznání spoluvlastnického podílu na nemovité věci 50 Kč, tak nově budete platit 90 Kč. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 vyměří daň ve výši 90 Kč a sdělí Vám tuto novou výši daně v termínu pro její placení.

Zdroj: Státní správa / Podrobnější informace získáte na stránkách Finanční správy. foto: fb finanční správa

,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments