Během roku 2023 v Jihočeském kraji zaniklo 20 836 ekonomických subjektů

Během roku 2023 v Jihočeském kraji zaniklo 20 836 ekonomických subjektů

V Jihočeském kraji se v průběhu roku 2023 zaregistrovalo 5 259 nových ekonomických subjektů, převažující část z nich tvořily fyzické osoby (79,0 %). Naopak v kraji ukončilo svou činnost 20 836 subjektů, jednalo se téměř výhradně o fyzické osoby.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž je vytvářen a spravován Českým statistickým úřadem podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. V Registru ekonomických subjektů bylo ke konci roku 2023 v Jihočeském kraji vedeno celkem 153 431 subjektů.

V průběhu roku 2023 vzniklo na jihu Čech celkem 5 259 nových subjektů, zaregistrovalo se tak o 2,9 % více jednotek než v předchozím roce. Počet nově vzniklých ekonomických subjektů se již potřetí v řadě za sebou navýšil.

V Jihočeském kraji se celkem zapsalo 4 157 fyzických osob (+3,3 %), na vzniklých subjektech kraje se podílely 79,0 %. Velmi výrazně mezi nimi převládali soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona, i když se jich v roce 2023 zapsalo o 1,7 % méně než v roce 2022 a jejich podíl na fyzických osobách kraje meziročně poklesl o 4,5 procentního bodu na 88,8 %. V roce 2023 bylo v kraji založeno 1 102 právnických osob (+1,7 %). Na vzniklých subjektech kraje se podílely 21,0 %. Výrazný, a to 71,6% podíl mezi právnickými osobami zaujímaly obchodní společnosti, mezi nimi zcela jasně převažovaly společnosti s ručením omezeným.

V jižních Čechách během roku 2023 zaniklo 20 836 podnikatelských subjektů, svou činnost tak ukončilo čtyřikrát více jednotek než v předchozím roce. Tento enormní meziroční početní nárůst zaniklých subjektů byl zřejmě ovlivněn vznikem nové povinnosti vlastnit datovou schránku. Většinou přestávaly podnikat fyzické osoby, jejich podíl na zaniklých subjektech Jihočeského kraje činil 97,7 %. Z dlouhodobého hlediska se situace v Jihočeském kraji ve sledovaném roce 2023 výrazně odlišovala od předchozích let – ve srovnání posledních deseti let se množství zaniklých subjektů, kromě roku 2023, pohybovalo pod sedmitisícovou početní hranicí.

Celkem na jihu Čech v roce 2023 zaniklo 20 366 fyzických osob, převážnou část z nich (96,4 %) tvořily soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona. Právnické osoby se podílely na celkovém množství zaniklých ekonomických subjektů v kraji jen nepatrně (2,3 %), přesto jejich zániky zaznamenaly meziroční nárůst o 9,8 %. Na jihu Čech v průběhu roku 2023 zaniklo 470 právnických osob, a to převážně obchodních společností (361).

Množství v roce 2023 zaniklých ekonomických subjektů se v porovnání s předchozím obdobím v rámci celého Česka výrazně navýšilo. V ČR celkem ukončilo svou činnost o 210,0 % více subjektů než v roce 2022. Meziročně se zvýšil i počet nově vzniklých ekonomických subjektů, a to o 1,5 %.

V mezikrajském srovnání v roce 2023 jednoznačně nejvíce vznikaly nové subjekty v hlavním městě Praze (28,5% podíl z celkového počtu vzniklých subjektů v ČR). Praha se také vyznačovala výrazně nejvyšším podílem nově založených právnických osob (48,9 %) z celkového počtu všech vzniklých subjektů (32 092) v daném okrese. Po hl. m. Praze nejčastěji nové jednotky vznikaly v Jihomoravském kraji (13 026). Naopak nejméně (2,2 %) se jich zaregistrovalo na Karlovarsku (2 425).

Stejně tak jako v jižních Čechách, počet nově vzniklých ekonomických subjektů v roce 2023 stoupl ve většině krajů ČR. Nejvíce se počty nových jednotek navýšily v Olomouckém kraji (+5,8 %). V Jihočeském kraji byl meziroční nárůst čtvrtý nejvyšší. Naproti tomu méně ekonomických subjektů než v roce 2022 se zaregistrovalo ve Zlínském (−0,5 %) a Pardubickém kraji (−1,2 %) a dále v Kraji Vysočina (−3,3 %).

Mezikrajské srovnání zřetelně ukazovalo na skutečnost, že ekonomické subjekty nejvíce zanikaly v hl. m. Praze (15,4% podíl z celkového počtu zaniklých subjektů v ČR) – svou činnost zde ukončilo 47 708 jednotek. Hranici 11% podílu na celkovém počtu všech v Česku zaniklých ekonomických subjektech přesáhl ještě jeden kraj, a to Středočeský (11,9 %).

Ve všech krajích ČRse v průběhu roku 2023 meziročně navýšil počet zaniklých ekonomických subjektů. Nejvíce v mezikrajském srovnání stoupl počet zaniklých jednotek oproti roku 2022 na Zlínsku (+366,9 %) a Karlovarsku (+321,8 %). V jižních Čechách bylo meziroční zvýšení počtu zaniklých subjektů ve sledovaném roce třetí nejvyšší.

Z bližšího pohledu na jednotlivé okresy Jihočeského kraje je zřejmé, že se od sebe značně liší. V roce 2023 jednoznačně nejvíce podnikatelských subjektů vznikalo v okrese České Budějovice (1 928). Právnické osoby se zde na vzniklých subjektech podílely 24,6 %, tento podíl právnických osob byl v meziokresním srovnání druhý nejvyšší. Naopak nejméně nových subjektů vzniklo v okrese Prachatice (339). Fyzické osoby se na vzniklých subjektech Prachatického okresu podílely 82,3 %, tento podíl fyzických osob byl v meziokresním srovnání třetí nejvyšší.

V rámci jednotlivých území kraje ukončilo své podnikání nejvíce subjektů v okrese České Budějovice (6 687). Naopak nejméně se rušily subjekty na Prachaticku (1 672). Nejvyšší podíl (98,5 %) zaniklých fyzických osob ze všech zániků daného okresu byl shodně zaznamenán hned ve třech okresech – Písecku, Prachaticku a Táborsku. Nejvyšší podíl zaniklých právnic­kých osob ze všech ukončených subjektů v okrese bychom nalezli na Českobudějovicku (3,7 %).

Souhrnně lze konstatovat, že nejvíce podnikatelských subjektů v rámci Jihočeského kraje vznikalo ve sledovaném roce 2023 na Českobudějovicku (36,7 %), ale zároveň v tomto okrese nejvíce subjektů ukončilo svou činnost (32,1 %). Na druhé příčce v pomyslném žebříčku se nacházel okres Tábor. Na Táborsku bylo nově založeno 15,3 % subjektů ze všech vzniklých subjektů kraje, ale naproti tomu také zaniklo 15,0 % jednotek.

Nejčastěji na jihu Čech v roce 2023 vznikaly subjekty, které se dlepřevažující ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE zabývaly stavebnictvím (15,0% podíl ze vzniklých subjektů kraje). Druhým nejvíce zastoupeným odvětvím činnosti byl průmysl (14,1 %). Převážná část subjektů (98,2 %) se zaměřila na zpracovatelský průmysl. Třetí nejpočetnější skupinou byly dle CZ-NACE ostatní činnosti, kterými se zabývalo 9,6 % ekonomických subjektů. U celkem 13,7 % vzniklých subjektů (634 jednotek) nebyla určena převažující ekonomická činnost podle klasifikace CZ-NACE.

Nejčastěji v jižních Čechách ukončily v roce 2023 svou činnost podnikatelské subjekty, které se dlepřevažující ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE zabývaly velkoobchodem a maloobchodem; opravami a údržbou motorových vozidel (24,5% podíl ze zaniklých subjektů kraje). Druhým odvětvím, kde nejčastěji subjekty zanikaly, bylo stavebnictví (17,7 %); třetí nejpočetnější skupinu zaniklých subjektů tvořily jednotky zabývající se průmyslem (13,3 %).

Většina nově vzniklých ekonomických subjektů v Jihočeském kraji (56,7 %) udala v kategorii počtu zaměstnanců svou velikost. Převažoval stav bez zaměstnanců (94,4 %). Mezi subjekty se zaměstnanci převládaly tzv. mikropodniky (1–9 zaměstnanců). Svou velikost také uvedla malá část (8,9 %) zaniklých subjektů. Většinou (z 95,9 %) byl uveden stav bez zaměstnanců.

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

, , ,
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments